Site ul oficial al primariei

Consiliul Local

Componenţă Consiliu local

PRIMAR – BÎLEA CONSTANTIN           PSD

VICEPRIMAR – POPESCU ADRIAN      PSD

CONSILIERI  LOCALI:

  1. ANGELESCU FLORIN                          PRO ROMÂNIA                  
  2. BADEA CRISTIAN                                PNL                       
  3. BADEA MARIAN                                   PSD                       
  4. DĂNĂLACHE CONSTANTIN               PSD        
  5. DEACONU AUREL                                 PSD                          
  6. GEORGESCU CĂTĂLIN GABRIEL      PNL  
  7. ILIESCU AURELIAN                              PRO ROMÂNIA              
  8. MARIN VASILE CRISTIAN                   PSD       
  9. MARINESCU EMIL                                PSD     
  10.  NANU GHEORGHIȚA ANGELA         PSD

ATRIBUTII CONSILIUL LOCAL

(1) Consiliul local are iniţiativã şi hotãrãşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autoritãţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercitã urmãtoarele categorii de atribuţii:
a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societãţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socialã şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate cãtre cetãţeni;
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţionalã pe plan intern şi extern.
(3) În exercitarea atribuţiilor prevãzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
a) aprobã statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;
b) aprobã, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local;
c) exercitã, în numele unitãţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzãtoare participaţiilor deţinute la societãţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.
(4) În exercitarea atribuţiilor prevãzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
a) aprobã, la propunerea primarului, bugetul local, virãrile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
b) aprobã, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publicã localã prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unitãţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;
c) stabileşte şi aprobã impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;
d) aprobã, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrãrile de investiţii de interes local, în condiţiile legii;
e) aprobã strategiile privind dezvoltarea economicã, socialã şi de mediu a unitãţii administrativ-teritoriale;
f) asigurã realizarea lucrãrilor şi ia mãsurile necesare implementãrii şi conformãrii cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeanã în domeniul protecţiei mediului şi gospodãririi apelor pentru serviciile furnizate cetãţenilor.
(5) În exercitarea atribuţiilor prevãzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
a) hotãrãşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publicã a comunei, oraşului sau municipiului, dupã caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;
b) hotãrãşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privatã a comunei, oraşului sau municipiului, dupã caz, în condiţiile legii;
c) avizeazã sau aprobã, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localitãţilor;
d) atribuie sau schimbã, în condiţiile legii, denumiri de strãzi, de pieţe şi de obiective de interes public local.
(6) În exercitarea atribuţiilor prevãzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
a) asigurã, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
1. educaţia;
2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socialã;
3. sãnãtatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea publicã;
8. situaţiile de urgenţã;
9. protecţia şi refacerea mediului;
10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitecturã, a parcurilor, grãdinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
11. dezvoltarea urbanã;
12. evidenţa persoanelor;
13. podurile şi drumurile publice;
14. serviciile comunitare de utilitate publicã: alimentare cu apã, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termicã, iluminat public şi transport public local, dupã caz;
15. serviciile de urgenţã de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
16. activitãţile de administraţie social-comunitarã;
17. locuinţele sociale şi celelalte unitãţi locative aflate în proprietatea unitãţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
18. punerea în valoare, în interesul comunitãţii locale, a resurselor naturale de pe raza unitãţii administrativ-teritoriale;
19. alte servicii publice stabilite prin lege;
b) hotãrãşte acordarea unor sporuri şi altor facilitãţi, potrivit legii, personalului sanitar şi didactic;
c) sprijinã, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
d) poate solicita informãri şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publicã de interes local;
e) aprobã construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilitãţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;
f) poate solicita informãri şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publicã de interes local.
(7) În exercitarea atribuţiilor prevãzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
a) hotãrãşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau strãine, în vederea finanţãrii şi realizãrii în comun a unor acţiuni, lucrãri, servicii sau proiecte de interes public local;
b) hotãrãşte, în condiţiile legii, înfrãţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unitãţi administrativ-teritoriale din alte ţãri;
c) hotãrãşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitãţi administrativ-teritoriale din ţarã sau din strãinãtate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autoritãţilor administraţiei publice locale, în vederea promovãrii unor interese comune.
(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau strãine cu merite deosebite titlul de cetãţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit.
(9) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.